Lakshmi Abundance Mantra-Om Shreem Mahalakshmiyei Namaha -Deva Premal